Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

   „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД

   Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1

   «УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

   « СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

   СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

   “Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

   „Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1