Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки    00979-2017-0004

Вид процедура: Публично състезание

Документация -> линк

Обявление -> линк

Проекто договор -> линк

Решение -> линк

Оферти -> линк

Образци -> линк

Дата на качване: 06.03.2017г.


Разяснение: линк

Дата на качване: 23.03.2017


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците

за 10.04.2017г, 10.00 часа, в гр.Шумен, „КОЦ-Шумен” ЕООД,

гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63, офис „Счетоводство”.

Дата на качване: 05.04.2017г.


Искане на обосновки

Документация: линк

Дата на качване: 10.04.2017г.


Протоколи от работата на комисията -> линк

Решение за избор на изпълнител -> линк

Дата на качване: 03.05.2017г.


На основание чл.43 ал. (4) ЗОП възложителят публикува съобщение  в профила на купувача

                                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

             Участниците Томбоу България ООД и Идънред България АД са надлежно уведомени

на посочен от тях  e- mail за решение за избор на изпълнител № 012/02.05.2017 г., но не са

потвърдили получаването на Решението. Решението заедно с  протоколите на комисията са

публикувани на профила на купувача : https://www.oncocenter.org/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2/

 

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Дата на качване: 05.05.2017г.


Договор  ➡ линк

Дата на качване: 16.06.2017г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 16.06.2017г.


Обявление за приключване на договор  ➡  изтегли

Дата на качване: 19.11.2019г.