“Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0006

Вид на процедурата: Публично състезание

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.zip)

Образци  ➡ изтегли (docx)

Дата на качване: 23.12.2019г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 15.01.2020г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 от комисия по ЗОП, назначена със заповед №: 018/15.01.2020г на Упълномощено лице на Възложителя  за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет““Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група. Комисията, 

     Р    Е    Ш    И    :

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците за 29.01.2020г, 14.30 часа, в Заседателна зала, в сграда „Лъчетерапия” етаж 4 на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 24.01.2020г.


Протокол изтегли (.pdf)

Доклад изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.02.2020г.


Договор   ➡  изтегли (pdf.)

Обявление за възложена поръчкаизтегли (pdf.)

Дата на качване: 17.03.2020г.

Обявление за възложена поръчкаизтегли (pdf.)