Доставка на медицински изделия по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръки    00979-2017-0008

Обявление за поръчка  ➡ линк (.pdf)

Образци и указания  ➡ линк (.zip)

Решение  ➡ линк (.zip)

Одобрена документация  ➡ линк (.zip)

Дата на качване: 17.07.2017г.


Разяснения ➡ линк (.png)

Дата на качване: 01.08.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците за 24.08.2017г, 09.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63, по открита процедура по ЗОП публично състезание – „Доставка на медицински изделия по Приложение №1, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД”.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на “Медитех“ ООД и “Екос Медика“ ООД, поради несъответствие на офертите с изискванията на възложителя няма да бъдат отваряни.

Дата на качване: 21.08.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  До участниците в процедура по ЗОП публично състезание – „Доставка на медицински изделия по Приложение №1, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД”.

        ОТЛАГА отварянето на ценовите предложения на участниците за 24.08.2017г, 09.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63, до следващо насрочване на дата и час.

Дата на качване: 22.08.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците за 31.08.2017г, 10.30 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63. по открита процедура по ЗОП публично състезание – „Доставка на медицински изделия по Приложение №1, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

Дата на качване: 24.08.2017г.


 

Протокол 1  ➡ линк

Протокол 2  ➡ линк

Протокол 3  ➡ линк

Протокол 4  ➡ линк

Протокол 5  ➡ линк

Доклад  ➡ линк

Решение  ➡ линк

Класиране  ➡ линк

Дата на качване: 25.09.2017г.


Обявление за възложена поръчка – липса на участници  ➡ изтегли

Дата на качване: 06.10.2017г.


Д О Г О В О Р И 

Авторент – 1 ЕООД  ➡ линк

Бикомед ООД  ➡ линк

Вега Медикал ЕООД  ➡ линк

Екос Медика ООД  ➡ линк

Елпак Лизинг ЕООД  ➡ линк

Ка-М Медикъл ЕООД  ➡ линк

Медилинк 2001 ЕООД  ➡ линк

Медитех ООД  ➡ линк

Софарма Трейдинг АД  ➡ линк

Дата на качване: 02.11.2017г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 02.11.2017г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Ка-М Медикъл“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Елпак-Лизинг“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Екос Медика“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Медилинк 2001 ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Авторент – 1 ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Бикомед ООД   ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.01.2020г.


Договор № 171  ➡ изтегли 

Обявление за приключване на договор  

Договор № 168  ➡ изтегли

Обявление за приключване на договор

Дата на качване: 07.02.2020г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Вега Медикал ЕООД изтегли (.pdf)
Дата на качване: 10.03.2020г.