"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0001

Вид на процедурата: Открита

Решение  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Одобрена документация  ➡  изтегли (.pdf)

Указания, приложения и образци  ➡  изтегли (.zip)

Дата на качване: 14.02.2018г. 


Протокол  ➡ изтегли

Дата на качване: 04.04.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на всички участници в открита процедура

по ЗОП – „Доставка на лекарствени продукти по Приложение №1”, за дата 16.04.2018г, 10.00

часа, в сградата на офис „Аптека”, на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Съобщение за настоящото решение да се постави в профила на купувача на възложителя.

Комисията приключи работа в 14.00 часа.

Дата на качване: 11.04.2018г.


Съобщение за искане на обосновка  ➡ изтегли (.doc)

Дата на качване: 30.05.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за насрочване на жребий

 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно,

                        Р    Е    Ш    И   :

НАСРОЧВА провеждането публично на жребий на 07.06.2018г, от 13.00ч, в офис „Аптека”,

на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63, между участниците:

1.“ФАРКОЛ“ АД и ”ФЬОНИКС Фарма” ЕООД – по ОП №1, номенклатури №№ 8, 69, 70, 172, 239.

2.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” и ”ФЬОНИКС Фарма” ЕООД – по ОП №1, номенклатура №113.

3.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” и ”МЕДЕКС” ООД – по ОП №1, номенклатура №356 и 363.

 4.”МЕДЕКС” ООД и ”ФЬОНИКС Фарма” ЕООД – по ОП №1, номенклатура №365.

  1. ”МЕДЕКС” ООД и “ФАРКОЛ“ АД – по ОП №1, номенклатура №473.
  2. “МЕДОФАРМА“ ЕООД и ”МЕДЕКС” ООД– по ОП №1, номенклатура №367.

На участниците да се изпрати съобщение в понеделник, 04.06.2018г, за провеждането на жребия, на електронна поща и съобщението да се качи в профила на купувача.

Дата на качване: 04.06.2018г.


Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Класиране изтегли (.xls)

Дата на качване: 20.06.2018г.


Протокол от 22.03.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 04.04.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 16.04.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 18.05.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 21.05.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 30.05.2018г. изтегли (.pdf)

Протокол от 01.06.2018г. изтегли (.pdf)

Протокол от 07.06.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол от 11.06.2018г.  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.06.2018г.


Обявление за възложена поръчка – липса на участници  ➡  Линк към АОП

Дата на качване: 06.08.2018г.


Решение Софарма Трейдинг АД  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.06.2018г.


Решение Фьоникс Фарма АД изтегли (.pdf)

Дата на качване: 29.06.2018г.


Договор Алта Фармасютикълс ЕООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Б.Браун Медикал ЕООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Медекс ООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Медофарма ЕООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор МС Фарма АД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Рош България ЕООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡  линк към АОП

Договор Софарма Трейдинг АД изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Фаркол АД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Фармнет ЕАД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡   линк към АОП

Договор Фьоникс Фарма ЕООД  ➡ изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡  линк към АОП

Дата на качване: 13.08.2018г.


Договор Софарма Трейдинг АД изтегли , Обявление за възложена поръчка  ➡  линк към АОП

Дата на качване: 20.08.2018г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Медекс“ ООД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Медофарма“ ЕООД ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.01.2020г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Софарма Трейдинг“ АД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Софарма Трейдинг“ АД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Фаркол АД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка МС Фарма АД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Б.Браун Медикал ЕООД  ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  Рош България ЕООД ➡  изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Фармнет ЕАД  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.01.2020г.


 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Фьоникс Фарма ЕООД  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.01.2020г.


Договор № 140  ➡ изтегли

Обявление за приключване на договор

Дата на качване: 07.02.2020г.