УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0001

Решение за откриване на процедура  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Одобрена документация  ➡ изтегли (.pdf)

Указания за участие и изисквания  ➡ изтегли (.doc)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Образци изтегли (.zip)

Дата на качване: 25.01.2019г.


Решение за одобряване на обявление за    ➡ изтегли (.pdf)

изменение или допълнителна информация

Дата на качване: 11.02.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение на участника по процедура с предмет:

«УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА

2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ

ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ  КТ СИМУЛАТОР,

ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

 за 07.03.2019г, 08.30 часа, в сграда „Лъчетерапия”, офис „Счетоводство”, на „КОЦ-Шумен”

ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Поканват се да присъстват на отваряне на ценовото предложение лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Съобщение за настоящото решение за се обяви в профила на купувача на Възложителя

Дата на качване: 01.03.2019г.


Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 12.03.2019г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.05.2019г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.06.2020г.