Доставка на нова хибридна SPECT/CT система комбинираща Гама камера с два детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0011

Тип на процедурата: Открита

Образци  ➡ линк (.zip)

Приложения  ➡ линк (.zip)

Документация  ➡ линк (.zip)

Обявление  ➡ линк (.pdf)

Решение  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 25.09.2017г.


Информация при производство по обжалване  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 23.10.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

За насрочване на дата, час и място на отваряне на ценовите предложения участниците

в открита процедура  по реда  ЗОП –с предмет: „Доставка на нова хибридна

SPEKT/СТ СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА

С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ,

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”.

 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата на 13.08.2018г,

09.30 часа, в офис „Счетоводство” на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

На основание чл.57 ал. 1 от ППЗОП и по решение на комисията назначена със заповед №096/10.10.2017г,

на Управителя на Възложителя, ценовото предложение на ДЗЗД „ Новинел” не се отваря.

Дата на качване: 01.08.2018г.


Протоколи от работата на комисията  ➡ изтегли (.zip)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.08.2018г.


Информация при производство по обжалване  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 13.09.2018г.


Договор  ➡ изтегли

Обявление за възложена поръчка  ➡  изтегли

Дата на качване: 11.01.2019г.