ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  00979-2017-0003

Вид процедура: Договаряне без обявление

Образци  линк (.doc)

Договор  линк (.doc)

Решение  линк (.pdf)

Техническа спецификация  линк  (.pdf)

Одобрена документация  линк (.doc)

Техническо предложение  линк (.doc)

Ценово предложение  линк (.doc)

Дата на качване: 06.03.2017г.


Решение ➡ линк (.pdf)

Протокол и доклад ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 14.03.2017г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 03.04.2017г.


Договор ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 03.04.2017г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 01.03.2019г.