ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки ➡  00979-2017-0005

Обявление ➡  линк (.pdf)

Решение ➡ линк (.pdf)

Документация ➡ линк (.zip)

Дата на качване: 03.04.2017г. 


Разяснение ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 11.04.2017г.


Информация по производство за обжалване

Дата на качване: 26.04.2017г.

Документация ➡ линк (.pdf)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения по открита процедура

„Доставка на хибридна SPEСT/ CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА

КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН

ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ”.за 31.07.2017г, от 10.00 часа в офис „Счетоводство”

на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Дата на качване: 25.07.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Документация ➡  линк

Дата на качване: 03.08.2017г.


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Документация: линк

Дата на качване: 17.08.2017г.


Обявление за възложена поръчка – прекратяване  ➡ линк

Дата на качване: 30.08.2017