ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

00979-2015-0008 „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА НУЖДИТЕ НА„КОЦ-ШУМЕН”ЕООД

Вид процедура: Открита

Дата: 02.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Разяснения

Дата: 18.12.2015г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

за дата: 19.01.2016г, 10.00 часа, в сграда „Лъчетерапия”, офис „Аптека”,

гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

–––-

Протокол на комисията за искане на обосновки

Дата: 27.01.2016г. 

Документация: линк

–––-

Решение

Дата на качване: 16.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Класиране

Дата на качване: 16.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Протоколи на комисията

Дата на качване: 16.03.2016г.

Документация: линк

–––-

Д О Г О В О Р И

Б.Браун Медикал ЕООД -> линк

Екос Медика ООД -> линк

Истлинк България ООД -> линк

Ливеда Мед 2000 ЕООД -> линк

Медитех ООД -> линк

Софарма трейдинг АД -> линк

Дата на качване: 27.04.2016г.

–––-

Д О Г О В О Р

Бест медикал кеър ЕООД -> линк

Дата на качване: 28.04.2016г.

–––-

Д О Г О В О Р

Елпак – Лизинг ЕООД -> линк

Дата на качване: 03.05.2016г.

–––-

Решение на класираните участници на второ място

Дата на качване: 04.05.2016г.

Документация: линк

–––-

Д О Г О В О Р

Вега Медикал ЕООД -> линк

Дата на качване: 05.05.2016г.

–––-

Д О Г О В О Р

Глобъл Мед ЕООД -> линк

Дата на качване: 12.05.2016г.


Д О Г О В О Р 

Вега Медикал ЕООД № 108 -> линк

Дата на качване: 01.06.2016г.


Д О Г О В О Р

Софарма Трейдинг АД № 116 -> линк

Дата на качване: 02.06.2016г.