Публична покана с предмет - "Абонаментна софтуерна поддръжка на болн. информационна система"

Публична покана с предмет „Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на КОЦ-Шумен ЕООД гр. Шумен, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор.

Документ: Публична покана (9032861)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 19.08.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Документ: Протокол на комисията за избор на изпълнител: „Абонаментна софтуерна поддръжка на болн. информационна система“

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 01.09.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

 

Публична покана с предмет: „Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ – Шумен“ ЕООД“

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 25.02.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

Публична покана с предмет – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ – Шумен“ ЕООД

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 10.02.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана – Закупуване на предпазни средства и специаллно работно облекло за персонала на КОЦ-Шумен ЕООД

от дата: 25.01.2013

Публична покана – Закупуване на предпазни средства и специаллно работно облекло за персонала на КОЦ-Шумен ЕООД
–––-

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Информация за сключен договор

от дата: 18.02.2013

Днес, 18 февруари 2013 г. Управителят на „Комплексен онкологичен център Шумен” ЕООД д-р Сотир Караниколов подписа с „Медикъл Имидж“ ООД, „Медицинска Техника Инженериг“ ООД и „Хелмед България“ ЕООД договори за доставка с предмет: „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД“. Доставките ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-03-14003 от 7 август 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Въз основа на извършената оценка на риска на работните места, за персонала на „Комплексен онкологичен център Шумен” ЕООД са закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, които са с по-висок клас на защита и с по добри и съвременни експлоатационни качества.

Закупените лични предпазни средства и специално работно облекло отговарят на защитните и общо хигиенни изисквания, предявени към тях, и са съобразени с антропометричните особености на всеки отделен служител в онкологичния център. По този начин закупените по проекта лични предпазни средства ще осигуряват защита от рисковете при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск. Личните предпазни средства и специалното работно облекло отговарят на условията на съответното работно място и са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Комплексен онкологичен център Шумен” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана

от дата: 26.11.2012

Изграждане на вентилационна система свързана с безопасни и здравословни условия на труд в КОЦ-ШУМЕН ЕООД

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Публична покана

от дата: 26.11.2012

Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на КОЦ-ШУМЕН ЕООД-ОФЕРТИ ДО 05.12.2012