Мисия

    „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Той организира, ръководи и контролира всички дейности в онкологичната помощ на територията на определена му чрез Национална здравна карта. Осъществява комплексно лечение за областите Шумен и Търговище с обща численост 346 255 души.
    Мисията, която изпълняваме е:

„Ще победим заедно болестта,
ще върнем радостта от живота“

    Реализираме я чрез повишаване нивото на оказваните здравни услуги и лечебна помощ, чрез предлагане на широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията за повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията.
    Извършваната от „КОЦ Шумен“ ЕООД дейност отговаря на здравните потребности на населението от обслужвания регион и е изцяло съобразена с Наредба 26/10.11.1999 г. и ЗЛЗ.

  • организира, провежда, контролира и оценява качеството на дейността на първичната и вторичната профилактика на злокачествените новообразувания в районите по НЗК;
  • извършва амбулаторно консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети по профили и звена и методично подпомага дейността на личните лекари и медицинските специализирани кабинети в регионите които обслужва;
  • организира, провежда, контролира и отчита дейностите по ранната диагностика на злокачествените новообразувания;
  • извършва целия обем лечебна и консултативна дейност за болните със злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози в своя район;
  • извършва регламентираните дейности за провеждане на клинични изпитания на нови методики и лекарствени средства при лечение на болни със злокачествени новообразувания;
  • извършва дейности, осигуряващи рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката;
  • извършва трудово лекарска експертиза на трайна нетрудоспособност на онкологично болните;
  • диспансерът извършва масови профилактични прегледи които се организират и провеждат въз основа на Национална и Собствена скрингова програма.

    Цялостната дейност на КОЦ е насочена към задоволяване на потребностите от здравни услуги в областта на онкологията, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.