№ 6 Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на "КОЦ-Шумен"ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡  9071806

Обява  ➡ линк (.doc)

Информация  ➡ линк (.pdf)

Одобрена документация  ➡ линк (.pdf)

Образцилинк (.doc)

Дата на качване: 19.12.2017г.


Удължаване на срок  ➡ 9072033

Дата на качване: 05.01.2018г.


Протокол първо заседание  ➡ изтегли

Протокол 1 изтегли

Протокол 2 (утвърден)  ➡ изтегли

Дата на качване: 16.02.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП

и предмет-„Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията

на „КОЦ-Шумен”ЕООД избраният за изпълнител не представи изисканите

документи, необходими за сключване на договор за което е информиран с

писмо изх.№151/16.02.2018г.,поради което възлагането на обществената

поръчка няма да доведе до сключване на договор за изпълнението й.

Дата на качване: 07.03.2018г.