№: 003/20 “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -" Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене" и "Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене" на операционно бельо на "КОЦ-Шумен"ЕООД

 

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9098516

Обява и Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 05.05.2020г


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 19.05.2020г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отварянето на офертите ще се извърши от комисия назначена

от Възложителя на КОЦ-Шумен ЕООД на 26.05.2020 г от 11,00

часа. Офертите ще бъдат отворени в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ет.4

на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен

ул.Васил Априлов №63

Дата на качване: 19.05.2020г.


Протокол изтегли (.pdf)

Дата на качване: 26.05.2020г.


Протокол ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.06.2020г.


Съобщение за прекратяване на обществената поръчка ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.06.2020г.