УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0014

Одобрена документация  ➡ линк (.pdf)

Решение  ➡ линк (.pdf)

Обявление линк (.pdf)

Указания линк (.doc)

Образци  ➡ линк (.rar)

Дата на качване: 28.12.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение на участника за 02.02.2018г, 10.00 часа,

в сграда „Лъчетерапия”, офис „Счетоводство”, на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Поканват се да присъстват на отваряне на ценовото предложение лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Дата на качване: 30.01.2018г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.02.2018г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 20.03.2018г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли

Дата на качване: 09.05.2019г.