Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на 2 бр. линейни ускорители

УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И

КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

КЪМ  КТ СИМУЛАТОР, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТРУД И ДОСТАВКА

НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БЕЗ ВАКУУМНИ ЕЛЕМЕНТИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид на процедурата: Открита

Дата на качване: 06.12.2016г.

Решение -> линк

Обявление -> линк

Документация -> линк

Образци -> линк


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение на участника за

18.01.2017г, 14.00 часа, в сграда „Лъчетерапия”, офис „Счетоводство”,

на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Поканват се да присъстват на отваряне на ценовото предложение

лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Дата на качване: 12.01.2017г. 


Решение -> линк

Протокол 1 -> линк

Протокол 2 -> линк

Дата на качване: 20.01.2017г. 


Договор

Дата на качване: 20.02.2017г.

Документация: линк 

Обявление за възложена поръчка линк


Обявление за приключване на договор линк

Дата на качване: 09.03.2018г.


Решение за одобряване на обявление за изменение

или допълнителна информация линк

Дата на качване: 17.04.2018г.