СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 41, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД за 2021 г. е избрана „РАМИРА ОДИТ“ ООД, ЕИК 204463962, представлявано от Цветомира Радева, регистриран одитор, член на ИДЕС в България, рег. № 0283.