№ 2 Строителство в лъчетерапевтично отделение - етаж 4 - заседателна зала

 Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 4 – заседателна зала

Документация: линк

Обява №2 9054221 : линк

Дата на качване: 11.07.2016г.


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на качване: 28.07.2016г.

Информация: линк


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Офертите на участниците с Предмет: “ Строителство в лъчетерапевтично

отделение – етаж 4 – заседателна зала „, ще бъдат отворени на публично

заседание на 02.08.2016 г./ вторник/  от 10,00 часа в сграда „ Лъчетерапия „ ет.4

кабинет „Счетоводство”. При отваряне на офертите могат да присъстват кандидатите

или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и

представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на качване: 29.07.2016г.


Протокол на комисията

Дата на качване: 02.08.2016г.

Документация: линк


Договор

Дата на качване: 30.08.2016г. 

Документация: линк