Скринингова програма

СКРИНИНГ НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

   Да се възстанови скрининговата програма за профилактика рака на маточната шийка чрез прегледи и вземане на цитонамазки. 92% от заболяванията с рак на маточната шийка са в рисковата възраст на жените между 35-50 год. и вторичната профилактика е икономически ефективна в този период. Ракът на маточната шийка е най-разпространеният вид рак сред жените и затова идеалната цел е обхващането със скрининг на всички жени от региона в тази възраст един път годишно.
Резултатите според СЗО са:

 • краткосрочни – при открити повече от 30% със заболяването при скрининга и при повече от 30% понижаване дела на инвазивен рак;
 • средносрочни- при повече от 30% понижаване честотата на проява на инвазивен рак;
 • дългосрочни при повече от 30% понижаване на смъртността от онкозаболявания.
CКРИНИНГ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
 • обучение на жените на методите за самоизследване;
 • физикално изследване от хирург на жените във възраст 40-60 год. един път годишно;
 • мамографско изследване на жените във възрастта между 50-69 год. на всеки 2-3 год. Скринингът на млечната жлеза е максимално икономически ефективен във възрастовия период 50-60 г., но като цяло е по-слабо ефективен от скрининга на рак на маточна шийка.

   Резултати според СЗО:

 • краткосрочни – открити повече от 30% с рак при скрининга;
 • средносрочни – повече от 5% понижаване дела на случаите с инвазивен рак;
 • дългосрочни – повече от 15% понижаване на смъртността от онкозаболяванията.
СРИНИНГ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА
 • Въпреки широкото схващане за бавно развитие на заболяването, 75% от мъжете с рак на простатата /РП/ загиват от заболяването, а не от други причини.
 • Ракът на простатната жлеза заема второ място като причина за смъртност след рака на белия дроб.
 • РП е на трето място по заболеваемост след рака на белия дроб и кожата.
 • Боледуващите от РП са от 60 до 75 години.
 • В повечето случаи заболяването протича без симптоми.
 • Скринингът на простатния карцином дава възможност за ранно откриване при мъжете над 50 години, като се включват следните диагностични методи:
  • ректално туширане;
  • PSA – извършва се на всеки 2-3 години, ефикасен във възраст 50-65 години;
  • Трансректална ехография с биопсия – задължителна при патологична находка регистрирана от горните два метода.
Задача 1.

Анализ на взетите профилактични цитонамазки от биологичния сектор към ПАО на КОЦ и на сигнификантните цитонамазки изпратени от цитологичните сектори на ЛЗ от региона.

Задача 2.

Организиране на здравна просвета от КОЦ при профилактичните прегледи на населението и предприятията от региона по въпросите на предраковите заболявания и рак/ранни симптоми,полза от ранна диагностика ,методи за самоизследване и др./

Задача 3.

   Съвместно анализиране на резултатите от профилактичните прегледи и на своевременното изпращане на откритите аномалии към КОЦ.

Задача 4.

   Участие на кабинети от ЛЗ нa региона в организиране на профилактични прегледи на рисковите групи и в активното издирване на неявилите се в КОЦ болни с пренеоплазии открити при профилактичните прегледи.

ДЕЙНОСТ НА КОЦ
Задача 1.

   Запознаване в съответната форма на лекарите от общата мрежа, полувисши и средни медицински работници и различни групи от населението с проявите и признаците на предрака и рака и начините на реагиране при тяхното откриване.

Задача 2.

   Планови профилактични прегледи:

 • провеждане на прегледи във фирми със значителен състав (100-400 души) на персонала;
 • разширяване обема на профилактичните прегледи в насочено избрани фирми или предприятия;
 • провеждане на профилактични прегледи в хирургичен и гинекологичен кабинети на КОЦ на всички желаещи от населението на обслужвания район.
Задача 3.

   Диспансерно наблюдение на пренеоплазиите в консултативните кабинети на КОЦ.

 • регистрация на новите пренеоплазии;
 • постоянно наблюдение и своевременно лечение на облигатните преканцерози;
 • снемане от учет след достатъчно дълъг период на наблюдение на необлигатните преканцерози.
Задача 4.

   Участие в съвместни проекти за развитие на профилактичната дейност.

Задача 5.

   Връзки с правителствени и неправителствени институции касаещи профилактиката на рака – Фондация „Борба с рака“,БЧК, „Отворено общество“, масмедиите и др.

Задача 6.

   Контрол и оценка на годишната програма за профилактичните прегледи на обслужвания район.    Основен двигател на профилактиката в КОЦ е Регистър на диспансеризираните болни (РДБ), състоящо се от един лекар и две сестри.    Отчет и анализи на профилактичната дейност:

 • от Зав.РДБ пред Мед.съвет на КОЦ;
 • Изпращане на анализ до Община Шумен, РЦЗ.
Задача 7.

   Осигуряване с предимство на средства
1. За използване на съвременни специфични тестове за рак – мамографски апарат.

Маточна шийка Женска гърда Простатна жлеза
 1. цитонамазка
 2. четка
 3. лекарски преглед
 1. мамография – на двете гърди
 2. ехография
 3. ТАБ при нужда
 4. лекарски преглед
 1. PSA
 2. eхография с ТАБ при нужда
 3. лекарски преглед