00979-2013-0011 Доставка на лекарства по приложение 1

Решение за откриване на процедура по чл.16 ал.8 от ЗОП с предмет: Доставка на лекарства по приложение 1

00979-2013-0011

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  21.10.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

–––-

Протокол на комисия по ЗОП – Доставка на лекарства по Приложение 1, открита с Решение 025/21.10.2013 г.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  20.11.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

–––-

Протокол на комисията от 09.12.2013 г. за искане на обосновки по процедура за Доставка на лекарства  съгласно Приложение 1, открита с Решение №025/21.10.2013 г.

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  09.12.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

–––-

Съобщение за насрочване на публичен жребий

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  13.12.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

–––-

Решение за класиране на участниците №026/21.12.2013 г- по открита процедура с Решение №025/21.10.2013 г. – за Доставка на лекарства по Приложение 1

Документ:  Обявление за обществена поръчка

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  21.12.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП

Документация:

–––-

Допълнително решение 027/30.12.2013 г