Разрешение за откриване на болнична аптека

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРEШЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА БОЛНИЧНА АПТЕКА
№ 7146-НА/22.03.2005

   На основание чл. 75, ал. 2, във връзка с чл. 77 от ЗЛАХМ и заявление с вх. № 1-6/03.02.2005 г.
от д-р Сотир Стоянов Караниколов – ynравител на „МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНAP-ШУМЕН“ ЕООД

Р А З Р Е Ш А В А М

на „МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНAP-ШУМЕН“ ЕООД, гр. ШУМЕН
   Регистрирано с Решение № 915 от 10.10.2000 г., по ф.д. № 915/2000 г. на Шуменски окръжен съд

да открие аптека в:

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 63

   Ръководител на аптеката е: маг.-фарм. ВЕЛИЧКА АНДРЕЕВА ВЕЛИЧКОВА

   Дейностите, които могат да се извършват в аптеката са следните: съхранение, приготвяне, с изключение на форми за очи и разтвори за парентерално хранене, опаковане, даване на консултация, отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и санитарно-хигиенни средства.

МИНИСТЪР:
СЛАВЧО БОГОЕВ