Публична покана - Доставка на компютърни и офис машини

Публична покана за Доставка на компютърни и офис машини – съгласно Техническа спецификация – Приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 13.08.2013

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк