Публична покана с предмет - Доставка на компютърни и офис машини

Публична покана – Доставка на компютърни и офис машини-съгласно Техническа спецификация – Приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 22.08.2013

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк