Процедура за доставка на медицински изделия по приложение № 1

Процедура за доставка на медицински изделия по приложение № 1

Процедура за възлагане на обществена поръчка – открит конкурс с обект – Доставка на медицински изделия по Приложение № 1 Процедурата е открита с решение № 007 / 09.11.2010 г. Срок за получаване на документация за участие – 08.12.2010 г. включително. Срок за получаване на оферти 16.12.2010 включително. Отваряне на офертите 17.12.2010

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  28.05.2011

Процедура:  Процедура по реда на НВМОП