Проект Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "КOЦ - Шумен" ЕООД

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД

от дата: 07.08.2012

   Днес, 7 август 2012 г. Управителят на „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД д-р Сотир Караниколов подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕАД ESF-2302-03-14003. В съответствие с договора лечебното заведение ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 168 242,25 лева за финансирането на проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по настоящия проект са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.
  • Изграждане на вентилационна система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд.
  • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.
  • Разработване и внедряване на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.
  • Сертифициране на OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
  • Застраховане на изградената вентилационна система.
  • Осигуряване на информация и публичност.
  • Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.

   Всички дейности по организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.
   Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти. Екипът за организация и управление на проекта ще провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта,  ще  организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта и позволяващи извършването на проверки от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.