Диагностично консултатичвен блок

ПДКО е ситуирано на I-ви и II-ри етаж от сградата на „КОЦ-Шумен“ ЕООД. Състои се от:

I. Регистратура 1 и Регистратура 2 – I-ви етаж.

Извършва следната дейност:

 • съхранение на онкологични досиета по населени места
 • направлява потока на пациенти към съответните звена на „КОЦ-Шумен“ ЕООД
 • планиране за прием в стационарните отделения
 • прием на всички пациенти
 • планиране на часове за съответните кабинети

 

II. Приемни кабинети

 1. Хирургичен кабинет – II-ри етаж.
  Извършва следната дейност:
  • диагностика на онко-хирургичните заболявания и преканцерози – диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и доброкачествени новообразувания лекувани в лечебното заведение.
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • планиране в „лист на чакащите“ за оперативна дейност и комплексна дейност – прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на лечебното заведение.
 2. Гинекологичен кабинет – II-ри етаж.
  Извършва следната дейност:
  • диагностика на онко-гинекологичните заболявания и преканцерози – диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания.
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • планиране в „лист на чакащите“ за оперативна дейност и комплексна дейност – прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на лечебното заведение.
 3. Кабинет Медицинска онкология – Клинични Процедури – II-ри етаж.
  Прегледи на пациенти провеждащи перорална химиотерапия
 4. Кабинет Медицинска онкология – II-ри етаж.
  • прием на пациенти за провеждане на химиотерапия
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания
  • първични и вторични консултативни прегледи – планиране в „лист на чакащите“ за химиотерапия.
 5. Радиологичен кабинет – II-ри етаж.
  • преглед на пациенти с оглед преценка провеждане на лъчеление
  • планиране в „лист на чакащите“ за лъчелечение
  • проследяване на пациенти провели лъчелечение
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания.
 6. УНГ кабинет – II-ри етаж.
  • диагностика на онко-унг заболявания
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на лечебното заведение
 7. Кабинет палиативни грижи – II-ри етаж.
  • планиране в „лист на чакащите“ за палиативно лечение
  • изписване на обезболяваща терапия
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания
 8. Ендоскопски кабинет – Горна и Долна ендоскопия- II-ри етаж.
  • диагностика на онкологичните заболявания на стомашно – чревния тракт
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • планиране в „лист на чакащите“ за оперативна дейност и комплексна дейност
  • прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на лечебното заведение
  • извършени на изследвания и манипулации свързани със стомашно чревния тракт
 9. Урологичен кабинет – I-ви етаж – диагностика на онко-урологичните заболявания.
  • диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • планиране в „лист на чакащите“ за оперативна дейност и комплексна дейност
 10. Гинекологичен кабинет 2 – I-ви етаж.
  • профилактични прегледи
  • диспансерно наблюдение на болни с доброкачествени новообразувания лекувани в лечебното заведение
 11. Кабинет онко комитети – I-ви етаж.
  • Всяка сряда:
  • 9:00 – Онко комитет ГИТ
  • 11:30 – Oнко комитет млечна жлеза
  • 13:15 – Урологичен Онко комитет.
  • Всеки четвъртък:
  • 9:00 – Онко комитет по меланоми и кожни неоплазми, тумори от мезенхимен произход
  • 12:00 – Oнко гинекологичен комитет.
  • Всеки петък:
  • 11:30 – Онко комитет по неуточнени локализации
  • 12:00 – Онко комитет по бял дроб
 12. Кабинет ст.мед.сестра – П-ри етаж.
  • изготвяне на онкологично досие на новооткрити болни
  • информационно обслужване на Национален раков регистър
 13. Преданестезиологичен кабинет – II-ри етаж.

Екип

Началник отделение:
д-р Елисавета Илиева
0898 413 338

ст.мед.с.
Снежана Трифонова

Телефони
054/800 561; 054/800 832