Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на "КОЦ-Шумен"ЕООД - ОТТЕГЛЕНА

9045790 Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД

Процедура: Публична покана

Дата: 09.09.2015г.

Документация: линк

–––-

О Т Т Е Г Л Е Н А

Дата: 15.09.2015г.

Документация: линк