Правилник за устройството и дейността на Служба по трудова медицина

ПРАВИЛНИК

За устройството и дейността на Служба по трудова медицина
към Kомплексен онкологичен център – Шумен – ЕООД

Раздел I. Общи положения:
ЧЛ. 1

   Този правилник урежда устройството, вътрешния ред, организацията и дейността на Службата по трудова медицина (СТМ) към КОЦ, взаимоотношенията и с други организации, физически, юридически лица, независимо от формата на собственост.

ЧЛ. 2

   СТМ се създава в cъoтвeтcтвие с изискванията на ЗЗБУТ – ДВ бр. 124 от 23.12.1997 год. и Наредба № 14 на М3 за службите по трудова медицина, ДВ. бр.95 от 07.08.1998 год.

Раздел II. Устройство на службата
ЧЛ. 3

   СТМ е структурно поделение на „КОЦ – ЕООД“ Шумен.

ЧЛ. 4

   Службата е създадена от работодателя за обслужване на неговите работници и служигели и на други предприятия и организации по договор.

ЧЛ. 5

   Собственикът на службата осигурява:

 1. Издръжка на службата – трудови възнаграждения, консумативи, определен минимум от медикаменти и др.
 2. Помещения, апаратура, оборудване, транспорт и условия за функционирането на службата.
 3. Достъп на персонала на службата до всички работни помещения и площадки, където се извършва трудова дейност и до данните за производствените процеси, продукти, използваните вещества и материали.
Раздел III. Брой, вид и квалификация на персонала
ЧЛ.6.Съставът на СТМ включва:
 1. Лекар преминал едномесечен курс за следдипломно обучение по трудова медицина и едномесечно практическо обучение в ХЕИ.
 2. Специалист – физик с теоретическа и практическа подготовка и квалификация по безопастността и условия на труд.
 3. Специалист с полувисше медицинско образование – мед. сестра (работи на компютър).
ЧЛ. 7

   За времеnно изпълняващ длъжността ръководител на СТМ до придобиването на специалност по трудова медицина се определя лекарят преминал едномесечен курс за следдипломно обучение по трудова медицина и едномесечно практическо обучение в ХЕИ.

ЧЛ. 8

   Персоналът на СТМ се назначава и освобождава в съответствие с изискванията на KT.

ЧЛ. 9

   При необходимост СТМ привлича временно по договор външни специалисти и организации за изпълнението на конкретни задачи.

ЧЛ. 10

   Пред трети лица СТМ се представлява от Управителя на „КОЦ – Шумен“ или от ръководителя на службата.

ЧЛ. 11

   Местонахождението и седалището на СТМ са в гр.Шумен -9705 ул.“Васил Априлов“ N2 63 тел.: 054 800 561, факс: 054 800-832, GSM: 0887 804 137

Раздел IV. Организация на работното време на СТМ
ЧЛ.12

   Работното време на СТМ е от 14 до 18 часа.

ЧЛ. 13

   Необходимото минимално време, което се осигурява за обслужване на СТМ е в съответствие с Приложение № 1 на Наредба № 14 за Службите по трудова медицина.

ЧЛ. 14

В случаите, когато трудовата дейност се извьршва в обслужваните външни организации, предприятия и фирми работното време се съобразява с това на горепосочените.

ЧЛ.15

Контролът по опазване на работното време се осъществява от ръководителя на СТМ. Раздел V. Задачи и функции на СТМ.

ЧЛ. 16

   В работата си СТМ се основава на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания и правилниците по безопасността на труда.

ЧЛ. 17

   Планирането на дейността на СТМ се извършва на базата на приоритетите за подобряване условията на труд и премахването на рисковите за здравето на работниците и служителите в обслужваните предприятия и организации.

ЧЛ.18

   СТМ консултира и подпомага работодателите, КУТ и ГУТ в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по:

 1. Осигуряване и подпомагане на здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Укрепване на здравето и трудоспособдостта на работещите във връзка с извършваната от тях работа.
ЧЛ.19

Основните функции на СТМ към „КОЦ – Шумен“ ЕООД са:

 1. Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето на безопасността при работа.
 2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите в обслужваните предприятия и анализирането му във връзка с извършваната работа.
 3. Обучение на работниците и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
ЧЛ. 20

   СТМ разработва мерки за подобряване условията на труд и премахването на рисковете за здравето на работниците и служителите чрез:

 1. Разработване мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда за оптимизиране на трудовия процес.
 2. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, която обхваща:
  • оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
  • оценка на риска за здравето при работа с йонизиращи лъчения, цитостатици, високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товаро-разтоварни дейности, нерационaлен режим на труд и почивка.
 3. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини, материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 4. Прави предложение за въвеждане и оценка на ефективността на работата, системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
 5. Препоръчва избора на средства за колективна и лична защита.
 6. Анализира организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността.
 7. Организира извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес, и безопасността на труда.
 8. Прави оценка на условията за санитарно битово обслужване и предложения за подобряването му.
ЧЛ. 21

   Службата по трудова медицина:

 1. Разработва мерки за прилагането на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенни норми, правила и изисквания.
 2. Участва в разработването на правила, норми, инструкции в обслужваните предприятия за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
ЧЛ. 22

   Службата по трудова медицина:

 1. Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа чрез организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
 2. Когато се установи, че работник или служител има заболяване или отклонения във физиологичните показатели, лекаря от СТМ го насочва към личния лекар.
 3. При заключения за определяне годността на работника и служителя да изпълнява даден вид работа, които се предават на работодателя.
 4. При съмнение за професионален характер на заболяването, лекаря от СТМ е длъжен да уведоми регионалната ХЕИ и да участва в разследването му, съгласно изискванията на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
 5. При прекратяване на трудовите отношения на работника и служителя СТМ дава заключение за здравословното му състояние, което съдържа:
  • установените нарушения на здравето при предварителния медицински преглед преди постъпване на работа.
  • вреднодействащите фактори, техните нива и продължителност на въздействието им по време на работа в предприятието или организацията.
  • установените нарушения на здравето при периодичните профилактични прегледи и резултатите от изследванията, извършени за определяне въздействието на вреднодействащите фактори.
 6. При предварителните медицински прегледи СТМ събира от кандидатите за работа в обслужваните от нея предприятия и организации, информация от последната месторабота на кандидата.
 7. Анализира здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на:
  • резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания.
  • показателите на временната и трайната нетрудоспособност и връзката им с условията на труд.
  • честотата и тежестта на професионалните заболявания и свързаните с труда заболявания.
  • показателите на трудовия травматизъм.
 8. Ежегодно разработва обобщени анализи на здравното състояние на работниците и служителите в обслужваните предприятия и организации във връзка с конкретните условия на труд. Копие от анализа се представя на работодателя и се изпраща в регионалната ХЕИ.
ЧЛ. 23

   СТМ разработва препоръки за работодателя относно преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболелите работници и служители.

ЧЛ. 24

   Службата по трудова медицина:

 1. Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
 2. Организира и провежда обучението на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 3. Представя информация на всеки работник или служител във връзка със здравето и безопасността при работа.
ЧЛ. 25

   СТМ разработва и участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работниците на работното място, отстраняванена рисковите фактори, промяна на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.

Раздел VI. Координация и сътрудничество с отделите и структурите в предприятието и с други външни звена и организации.
ЧЛ. 26

СТМ работи в тясна връзка с отделите на предприятията или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд и безопасността на труда. /Служба по безопасност и здраве/, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и инженерно- техническите и технологичните отдели. .

ЧЛ. 27

   Службата по трудова медицина консултира и подпомага КУТ и ГУТ при обсъждане на:

 1. Резултатите от оценката на работните места.
 2. Анализ на здравословното състояние на работещите.
 3. Планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места.
 4. Мерките за опазване здравето и осигуряване на безопастността на работниците и служителите.
 5. Програмите за укрепване на здравето и трудоспособността.
ЧЛ. 28

   Службата по трудова медицина работи в тясно сътрудничество и координация със следните външни организации и структури. .

 1. Министерство на здравеопазването – “У3ПДСК”.
 2. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.
 3. РЦ3.
 4. 3дравни заведения и лични лекари, обслужващи заведението.
 5. Регионалните специализиран контролни органи: ХЕИ, РИТ, РИОСВ, ГЗ, РДВР.
 6. Други служби по трудова медицина.
Раздел VII. Система за осигуряване на качество
ЧЛ. 29

   Дейността на служба по трудова медицина се извършва въз основа на изградена система за качество.

ЧЛ. 30

   Ръководителят на служба по трудова медицина е отговорен за разработването и прилагането на системата за качество в работата на служба по трудова медицина, която включва:

 1. Организация, отговорности, процедури, процеси, ресурси за управление на качеството.
 2. Мерки за осигуряване на качество на всички нива в службата.
ЧЛ. З1

   Оценката за системата за качество се извършва от ръководителя на СТМ съвместно с представители на обслужваните предприятия и организации въз основа на:

 1. Броя, вида и квалификация на персонала.
 2. Качество на водената документация за работна среда и трудовия процес (протоколи от извършени оценки и измервания, предложения до работодателите и др.), за проследяване на здравното състояние на работещите (здравни досиета) и др.
 3. Времето за представяне на исканата услуга.
 4. Уменията за ефективна комуникация и работа в екип.
 5. Активността и кооперативността при решаване на проблеми.
ЧЛ. 32

   Работодателите и службата по трудова медицина поддържат постоянна взаимна информация и ефективна комуникация.

ЧЛ. 33

   Собственикът на службата по трудова медицина осигурява:

 1. Условия за обучение и повишаване на квалификацията на персонала на службата.
 2. Финансова възможност, лекарят временно изпълняващ длъжността ръководител на СТМ да бъде зачислен за специализация по трудова медицина съгласно изискванията на Наредба № 47 на М3.
ЧЛ. 34

   (1). Службата по трудова медицина води следната документация за работната среда и трудовия процес:

 1. Протоколи от извършените оценки и измервания съгласно чл.8.
 2. Копия от дадените писмени предложения до работодателите за отстраняване, намаляване или контролиране на установените професионални рискове и документите за предприетите от работодателя мерки.

   (2). 3а проследяване на здравното състояние на отделните. работници и служители, службите по трудова медицина водят досиета за здравното състояние, които съдържат:

 1. Лични данни – име презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес.
 2. Име, адрес и телефон на личния лекар.
 3. Професионална анамнеза и професионален маршрут.
 4. Карта за предварителния медицински преглед.
 5. Резултати и заключения от извършените периодични, профилактични прегледи и изследвания, данни за здравното състояние на службата по трудова медицина на предишната месторабота, ако има такава служба.
 6. Карта за оценка на работното място или професията.
 7. Данни за посещенията на работника или служителя в службата по негова инициатива.

   (3). Здравните досиета на работещите лица се съхраняват 50 години.
   (4). Достъп до медицинската информация могат да имат само медицински лица. Информация за заболявания или увреждания на здравето на работник или служител може да се представя на работодателя и неговите длъжностни лица, само с писменно съгласие на работника или служителя.

ЧЛ. 35

   При избора на методи и средства за изпълнение на професионалните си задължения персоналът на СТМ се ползва с независимост от работодателя, работещите лица и техните представители.

д-р П.Великов д.м.
Ръководител на СТМ към „КОЦ – Шумен“ ЕООД