Отделение нуклеарна медицина с метаболитна терапия

Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия (ОНМ) има над 40-годишна история и богати традиции в диагностичната и лечебната дейност с открити радиоактивни източници.

По договор с НЗОК Отделението обслужва пациенти с онкологични, ендокринни, ортопедични, нефрологични, хирургични и други заболявания.

В ОНМ се провеждат сцинтиграфски изследвания (функционално изобразяване на органи и системи), лабораторна диагностика по радиоимунологични методи (изследване на биологично активни съставки в кръвта, без облъчване на пациента) и лечение (метаболитна лъчетерапия).

Сцинтиграфски изследвания:

От началото на 2020 г. ОНМ разполага със SPECT/СТ – нов хибриден апарат от последно поколение, производство на General Electric (GE), съчетание между конвенционална гама камера и рентгенов скенер. SPECT/СТ формира триизмерен сцинтиграфски функционален образ и триизмерен структурен рентгенов образ, които се интегрират. Обединяването на функционален и структурен образ е с по-голяма информативна стойност от двата образа поотделно, което прави хибридните нуклеарномедицински изследвания едни от най-иновационните диагностични методи в медицината. С усъвършенствана хибридна технология, която е насочена към разширяване на възможностите на нуклеарната медицина, SPECT/СТ предлага нови инструменти за обработка и анализ и значително подобрява диагностиката.

В ОНМ се извършват следните нуклеарномедицински функционални образни изследвания:

  • сцинтиграфия на костна система при онкологични и неонкологични заболявания;
  • трифазна костна сцинтиграфия;
  • сцинтиграфия на щитовидна жлеза с технеций и радиоактивен йод;
  • сцинтиграфия на бъбреци;
  • сцинтиграфия на тестиси при възрастни;
  • сцинтиграфия на сентинелни лимфни възли;
  • перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
  • туморотропна сцинтиграфия.

По съответни показания всяко сцинтиграфско изследване може да се проведе като хибридно и така да се получи повече диагностична информация.

Лабораторна диагностика
По радиоимунологични методи се изследват туморни маркери и хормони.

Метаболитна лъчетерапия
По клинична пътека се провежда лечение при болезнени костни метастази (с радиоактивен стронций и радий), при диференциран карцином на щитовидната жлеза и при хипертиреоидни състояния (с радиоактивен йод).

Началник на Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия е д-р Маринов, специалист по нуклеарна медицина.

Екип

Началник отделение:
д-р Вихрен Маринов
0896 844 141

ст.мед.с.
Жени Кузманова

Тел. за връзка: 054/800 746