ОБЯВА

„Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения, находящи се в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, ул. ул.Васил Априлов №63 :

  1. Сграда ОПЕКОЗ, бивш Гинекологичен кабинет №:1, застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв. метра и манипулационна №:2, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по ревматология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
  2. Сграда ОПЕКОЗ, Кабинет №:3 и №:4 бивш/Хирургичен кабинет с прилежаща манипулационна/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по кардиология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
  3. Сграда ОПЕКОЗ, Кабинет ЛФК №:1, /бивш кабинет на началник отделение/, който ще функционира като „Офталмологичен кабинет“, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по офталмология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
  4. Почасово ползване на Хирургичен кабинет с превързочна – Кабинет №:10,  Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата.;

График на часовете за ползване: Понеделник от 14:00 часа до 17:45 часа, вторник от 15:00 часа до 18:45 часа, сряда от 15:00 часа до 18:00 часа четвъртък от 15:00 часа до 16:30 часа и петък  от 15.00 часа до 16.45 часа.

  1. Почасово ползване на Гинекологичен кабинет с манипулационна – Кабинет №:16 Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата.;

График на часовете за ползване: Понеделник от 14:00 часа до 17:45 часа, вторник от 14:00 часа до 15:45 часа, сряда от 14:00 часа до 16:15 часа четвъртък от 14:00 часа до 16:00 часа и петък  от 14.00 часа до 15.45 часа.

  1. Почасово ползване на Кабинет „Клинична лаборатория” №:21, кабинет №:22, кабинет №:23 и кабинет №:24 – етаж 1, сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 60 /шестдесет/ кв. метра, както и общи части на сградата;

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 09.00 часа до 11.00 часа и от 13.30 часа до 15.30 часа. Кабинетите ще се ползва съвместно с Наемодателя.

7.Почасово ползване на Момографски кабинет – Кабинет №:4, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата;

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 07.00 часа до 08.00 часа и от 15.30 часа до 18.30 часа.

  1. Почасово ползване на Кабинет „Рентгенография” – Кабинет №:19, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 27,7 /двадесет и седем цяло и седем/ кв. метра, както и общи части на сградата.

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 07.00 часа до 08.00 часа и от 15.30 часа до 18.30 часа.

  1. Почасово ползване на Ехографски кабинет №:26- етаж 1, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата. ;

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 07.00 часа до 08.00 часа и от 15.30 часа до 18.30 часа.

10.Почасово ползване на Ехографски кабинет №:27- етаж 1 , Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен, сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата.  

График на часовете за ползване От понеделник до петък  от 07.00 часа до 08.00 часа и от 15.30 часа до 18.30 часа.

  1. Почасово ползване на Регистратура №:3, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, със застроена площ 4,5 /четири цяло и пет/ кв. метра, както и общи части на сградата;

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 08.00 часа до 16.30 часа.

12.Почасово ползване на Кабинет „Онкологичен” , Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата.  

График на часовете за ползване: От понеделник, вторник и четвъртък от 14.00 часа до 15.00 часа и от 17.00 часа до 20.00 часа.

13.Почасово ползване на Кабинет „Скенер”,  в сграда „Лъчетерапия”, със застроена площ 28 /двадесет и осем/ кв. метра, както и общи части на сградата.

График на часовете за ползване: От понеделник до петък  от 07.00 часа до 08.00 часа и от 15.30 часа до 18.30 часа.

За кабинетите от т.4 до т.13, се подава обща ценова оферта, като се посочва цена за всеки отделен кабинет.

Начална тръжна месечна, респективно почасова наемна цена е определена на основание чл. чл.6, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приет от Общински съвет –  Шумен, както следва:

За имот по т. 1 – 101 лева на месец;

За имот по т. 2 – 101 лева на месец;

За имот по т. 3 – 57,60 лева на месец;

За имот по т. 4 – 9,72 лева на месец;

За имот по т. 5 –  9,72 лева на месец;

За имот по т. 6 – 27,76 лева на месец;

За имот по т. 7 – 2,78 лева на месец;

За имот по т. 8 – 6,41 лева на месец;

За имот по т. 9 – 2,78 лева на месец;

За имот по т. 10 – 2,78 лева на месец;

За имот по т. 11 – 1,04 лева на месец;

За имот по т. 12 – 2,64 лева на месец;

За имот по т. 13 – 6,48 лева на месец.

В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване  се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Шумен и «КОЦ-Шумен» ЕООД, и имат право да осъществяват извънболнична помощ, по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

Оглед на обектите – до 13.12.2019 г.,  от 10:00 до 12:00 ч.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:

Банка: Интернешънъл Асет Банк

IBAN: BG19IABG74771000632100

BIC: IABGBGSF

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. Получава се до 13.12.2019г. от касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

Цените са без включен ДДС.

Срок за подаване на заявление – Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД до 13.12.2018 г., 16.00 ч.

Търгът ще се проведе на 16.12.2019г., 10.00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  ет.4  на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен, ул.Васил Априлов №63.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.12.2019 г., 10.00 ч., на същото място.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 3 години.

За справки тел. 054/ 800 832, вътр. 562.