ОБЯВА

„Комплексен онкологичен центьр-Шумен“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на следните помещения, находящи се в сгради на „Комплексен онкологичен центьр-Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, ул.Васил Априлов № 63:

 1. Сграда ОПЕКОЗ, бивш Гинекологичен кабинет с манипулационна /Кабинет № 1 и № 2/, застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по ревматология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
 2. Сграда ОПЕКОЗ, бивш Хирургичен кабинет с манипулационна /Кабинет № 3 и № 4/, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по кардиология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
 3. Сграда ОПЕКОЗ, бивш кабинет на Началник отделение /Кабинет ЛФК № 1/, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по офталмология. Не се допуска промяна предназначението на имота.
 4. Почасово ползване на Хирургичен кабинет с превързочна /Кабинет № 10/, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата.;

            График на часовете за ползване: Понеделник от 14:30 часа до 16:30 часа, вторник от 14:30 часа до 18:30 часа, сряда, четвъртък и петък от 14:30 часа до 16:30 часа.

 1. Почасово ползване на Гинекологичен кабинет с манипулационна /Кабинет №16/, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв. метра, както и общи части на сградата.;

            График на часовете за ползване: Понеделник от 14:00 часа до 16:00 часа, вторник от 14:00 часа до 15:30 часа, сряда от 14:00 часа до 16:00 часа, петък от 14:00 часа до 15:30 часа.

 1. Почасово ползване на Кабинет „Клинична лаборатория” /Кабинет №21, № 22, № 23 и № 24/- етаж 1, сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, консултативен сектор, със застроена площ 60 /шестдесет/ кв. метра, както и общи части на сградата;

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 09:00 часа до 11:00 часа и от 13:30 часа до 15:30 часа. Кабинетите ще се ползват съвместно с Наемодателя.

 1. Почасово ползване на Мамографски кабинет /Кабинет № 4/, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата;

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 07:00 часа до 08:00 часа и от 15:30 часа до 18:30 часа.

 1. Почасово ползване на Кабинет „Рентгенография” /Кабинет № 19/, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 27.70 /двадесет и седем цяло и седем десети/ кв. метра, както и общи части на сградата.

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 07:00 часа до 08:00 часа и от 15:30 часа до 18:30 часа.

 1. Почасово ползване на Ехографски кабинет № 26 – етаж 1, Сграда на „КОЦ- Шумен” ЕООД, диагностичен сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата.

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 07:00 часа до 08:00 часа и от 15:30 часа до 18:30 часа.

 1. Почасово ползване на Ехографски кабинет № 27 – етаж 1 , Сграда на „КОЦ- Шумен” ЕООД, диагностичен, сектор, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата.

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 07:00 часа до 08:00 часа и от 15:30 часа до 18:30 часа.

 1. Почасово ползване на Регистратура № 3, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, със застроена площ 4.50 /четири цяло и пет десети/ кв. метра, както и общи части на сградата;

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 08:00 часа до 16:30 часа.

 1. Почасово ползване на Кабинет „Онкологичен”, Сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, със застроена площ 12 /дванадесет/ кв. метра, както и общи части на сградата.

            График на часовете за ползване: Сряда и четвъртък от 14:00 часа до 15:00 часа.

 1. Почасово ползване на Кабинет „Скенер”, в сграда „Лъчетерапия”, със застроена площ 28 /двадесет и осем/ кв. метра, както и общи части на сградата.

            График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 07:00 часа до 08:00 часа и от 15:30 часа до 16:30 часа.

            За кабинетите от т.4 до т.13, се подава обща ценова оферта, като се посочва цена за всеки отделен кабинет.

            Начална тръжна месечна, респективно почасова наемна цена за наем, определена по реда на чл.6, ал.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Шумен, както следва:

            За имота по т.1 – 68,46 лева на месец;

            За имота по т.2 – 68,46 лева на месец;

            За имота по т.3 – 39,12 лева на месец;

            За имота по т.4 – 23,78 лева на месец;

            За имота по т.5 – 13,69 лева на месец;

            За имота по т.6 – 131,56 лева на месец;

            За имота по т.7 – 36,87 лева на месец;

            За имота по т.8 – 51,60 лева на месец;

            За имота по т.9 – 22,57 лева на месец;

            За имота по т.10 – 90,25 лева на месец;

            За имота по т.11 – 14,67 лева на месец;

            За имота по т.12 – 2,24 лева на месец;

            За имота по т.13 – 26,14 лева на месец;

            Посочените цени са без включен ДДС.

            В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем.

            Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения с настъпил падеж към Община Шумен и „КОЦ-Шумен” ЕООД и имат право да осъществяват извънболнична помощ, по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

            Оглед на обектите – до 12.12.2022г., от 10:00 до 12:00 ч.

            Депозитът за участие в търга е парична сума в размер на 20% /двадесет процента/ от годишната начална тръжната цена без ДДС за помещенията, както следва:

            За имота по т.1 – 164,30 (сто шестдесет и четири лева и тридесет стотинки);

            За имота по т.2 – 164,30 (сто шестдесет и четири лева и тридесет стотинки);

            За имота по т.3 – 93,89 (деветдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки);

            За имотите от т.4 до т.13, се заплаща общ депозит в размер на 992,10 (деветстотин деветдесет и два лева и десет стотинки).

Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:

Банка: „Кей Би Си Банк България” ЕАД

IBAN: BG90RZBB91551064762020

BIC: RZBBBGSF

Цена на тръжната документация – 30.00 лв. без ДДС. Получава се до 12.12.2022г. от касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

Срок за подаване на заявление – Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД до 12.12.2022г., 16:00ч.

            Търгът ще се проведе на 13.12.2022г., 10:00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ет.4, сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

            При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.12.2022г., 10:00

ч., на същото място.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 3 (три) години.

За справки – тел. 054/ 800 832, вътр. 562.