Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

„Комплексен онкологичен центьр-Шумен“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на следните помещения, находящи се в сграда на „Комплексен онкологичен центьр-Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, ул.Васил Априлов № 63:

  1. Сграда ОПЕКОЗ, бивш кабинет старша мед.сестра на ОПЕКОЗ, със застроена площ от 25 (двадесет и пет) кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. Не се допуска промяна предназначението на имота.
  2. Сграда ОПЕКОЗ, бивш Мамографски кабинет – лекари, със застроена площ от 8 (осем) кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. Не се допуска промяна предназначението на имота.

            Начална тръжна месечна цена за наем, определена по реда на чл.6, ал.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Шумен, както следва:

  • За имота по т.1 – 95,25 лева (деветдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) на месец;
  • За имота по т.2 – 30,48 лева (тридесет лева и четиридесет и осем стотинки) на месец.

Посочените цени са без включен ДДС.

            В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем.

            Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения с настъпил падеж към Община Шумен и „КОЦ-Шумен” ЕООД и имат право да осъществяват извънболнична помощ, по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

            Оглед на обектите – до 13.03.2023г., от 10:00 до 12:00 ч. Контакти по повод огледа на обектите – тел. 054/ 800 832, вътр. 562.

            Депозитът за участие в търга е парична сума в размер на 20% (двадесет процента) от годишната начална тръжната цена без ДДС за помещенията, както следва:

  • За имота по т.1 – 228,60 лева (двеста двадесет и осем лева и шестдесет стотинки);
  • За имота по т.2 – 73,15 лева (седемдесет и три лева и петнадесет стотинки).

Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията, на касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД или по банков път по следната банкова сметка:

Банка: „Кей Би Си Банк България” ЕАД

IBAN: BG90RZBB91551064762020

BIC: RZBBBGSF

Цена на тръжната документация – 30.00 (тридесет) лева без ДДС. Получава се до 13.03.2023г. от касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

Срок за подаване на заявление – Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД до 13.03.2023г., 16:00ч.

            Търгът ще се проведе на 14.03.2023г., 10:00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ет.4, сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

            При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.03.2023г., 10:00

ч., на същото място.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Договорът за наем със спечелиля търга се сключва за срок от 3 (три) години.

За справки – тел. 054/ 800 832, вътр. 561.