ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за продажба

ОБЯВА

 

„Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи:

  1. Синхронов генератор, пулт за управление, рампа тип шейна, дизелов двигател /помп.ст-ва/. ПРОДАВА СЕ КАТО СКРАБ. С начална тръжна цена 880.00 лева без ДДС, депозит за участие 88 лева, местонахождение гр. Шумен;
  2. Заседателна маса и трибуна, с начална тръжна цена 60.00 лева без ДДС, депозит за участие 6 лева, местонахождение гр. Шумен;
  3. 79 /седемдесет и девет/ броя стола, с начална обща тръжна цена 790 лева без ДДС, депозит за участие 79 лева, местонахождение гр. Шумен , собственост на дружеството, находящи се в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, ул.Васил Априлов №63.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Шумен и «КОЦ-Шумен» ЕООД.

Оглед на обектите – до 10.02.2020 г.,  от 10:00 до 12:00 ч.

Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по касата на „КОЦ-Шумен“ ЕООД следната банкова сметка:

Банка: Интернешънъл Асет Банк

IBAN: BG19IABG74771000632100

BIC: IABGBGSF

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. Получава се до 10.02.2020г. от касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

Цените са без включен ДДС.

Срок за подаване на заявление – Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД до 10.02.2020г., 16.00 ч.

Търгът ще се проведе на 11.02.2020г., 10.00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  ет.4  на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен, ул.Васил Априлов №63.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 14.02.2020г., 10.00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА,  ет.4  на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД, гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №63, при същите условия.

а) Тръжната документация се получава до 16:00 ч. на 10.02.2020г.

б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на до 16:00 ч. на 10.02.2020г.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

За справки тел. 054/ 800 832, вътр. 562.

Дата на качване: 31.01.2020г.