ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

ОБЯВА

„Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения, находящи се в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, гр. Шумен, ул. ул.Васил Априлов №63 :

  1. Сграда ОПЕКОЗ, бивш кабинет – ст. м. с. на ОПЕКОЗ, застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв. метра, както и общи части на сградата, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ. Не се допуска промяна предназначението на имота.

Начална тръжна месечна наемна цена е определена на основание чл. чл.6, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приет от Общински съвет –  Шумен, е 120 лева на месец;

В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Шумен и «КОЦ-Шумен» ЕООД, и имат право да осъществяват извънболнична помощ, по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

Оглед на обектите – до 07.02.2020 г.,  от 10:00 до 12:00 ч.

Депозит за участие – 288,00 лв.

Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:

Банка: Интернешънъл Асет Банк

IBAN: BG19IABG74771000632100

BIC: IABGBGSF

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. Получава се до 07.02.2020г. от касата на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД.

Цените са без включен ДДС.

Срок за подаване на заявление – Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД до 07.02.2020г., 16.00 ч.

Търгът ще се проведе на 10.02.2020г., 10.00 ч., ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  ет.4  на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен, ул.Васил Априлов №63.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.02.2020 г., 10.00 ч., на същото място.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 3 години.

За справки тел. 054/ 800 832, вътр. 562.

Дата на качване: 31.01.2020г.