Мисия

 „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД е специализирано лечебно заведение оказващо комплексни грижи на пациенти с онкологични заболявания с предмет на дейност, съгласно издаденото разрешение от министъра на здравеопазването по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Предмет на дейност на “КОЦ – Шумен” ЕООД е:

 1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
 2. периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
 3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
 4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;
 5. промоция и превенция на онкологичните заболявания;
 6. информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
 7. експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
 8. научноизследователска дейност в областта на онкологията;
 9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
 10. клинични изпитвания на лекарствени продукти;
 11. реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология , лъчелечение и здравни грижи;
 12. осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
 13. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Основната цел на “КОЦ – Шумен” ЕООД е да осъществява предмета на своята дейност в съответствие със здравните потребности на нацията в областта на онкологията и приоритетите на националната здравна стратегия.

“КОЦ – Шумен” ЕООД гарантира висококвалифицирана и специализирана онкологична помощ за населението на област Шумен и област Търговище.

“КОЦ – Шумен” ЕООД осъществява своята дейност при спазване на изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване и Конвенцията за защита правата на човека и на човешкото достойнство.

Мисията, която изпълняваме е:

„Ще победим заедно болестта,

ще върнем радостта от живота“