Клиника по Лъчелечение

lineen_uskoritel_1

Представяне –  30 декември 2016 г.

Клиниката по лъчелечение в Шумен има 50 години традиция и опит в лъчелечението. Тя има най-високото ниво на компететност-III. След обновлението през 2013 година има пълен комплект лъчетерапевтична апаратура. Разполагаме с два линейни ускорителя от последно поколение (Varian Unique Performance), подходящи за стереотактична радиохирургия и прецизна радиотерапия на лезии и тумори, разположени навсякъде в човешкото тяло, според Американската агенция за храните и лекарствата – становище от 31 октомври 2013 г. Наличието на два ускорителя минимизира риска от прекъсване на лъчелечението поради повреда на апарат. Брахитерапията с висока мощност на дозата е с набор за лечение на гинекологични и кожни тумори. Продължава да работи и апаратът за ортоволтна рентгенова терапия. От 2015 г. клиниката разполага с най-големия стационар -общо 65 легла и първия в страната 4-D компютъртомограф, позволяващ прецизно определяне на обемите за облъчване при подвижни органи. Клиниката работи по следните клинични пътеки за лъчелечение- 246; 247; 250.1; 250.2; 251.1; 251.2 и 252, без да е необходимо допълнително заплащане за високо-квалифицираните предлъчелечебни консулти и необходимите средства за позициониране и обездвижване.

Броят на лъчелечебните курсове за последната година е 1760. Усвоени са пълните технологични възможности на апаратурата и сме в състояние да третираме по най-високи световни стандарти около 98% от всички локализации, подлежащи на лъчелечение. През последните 3 години клиниката придоби най-богат опит у нас с високотехнологично лъчелечение с модулиране на интензитета (VMAT/IMRT) – 2200 лъчелечебни курса, включително над 130 курса със стереотактична радиохирургия (SRS/SBRT) в различни части на човешкото тяло. За цялата страна всички проведени до момента курсове лъчелечение с модулиране на интензитета са около 3500.

Основният капитал на клиниката е високо квалифицирания, мотивиран, любезен, отзивчив и прецизно работещ персонал. Непрекъснатото участие в обучителни курсове у нас и в чужбина от всички категории персонал цели поддържане на експертно ниво в работата. Клиниката е база за специализация по лъчелечение на лекари в северна България. Трима от петте лекари са специалисти по лъчелечение, като двама от тях са с научни степени и звания, многогодишна практика и втора специалност онкология. Началникът на клиниката е секретар на професионалната Гилдия на лъчетерапевтите в България и членува повече от 15 години в най-авторитетните световни асоциации по лъчелечение американката (ASTRO) и европейската (ESTRO), в която е национален представител. Екипът от медицински физици е най-висококвалифицирания в страната – 3-ма от 4-те физици са със специалност „медицинска и радиологична физика“. Отлично подготвените рентгенови лаборанти и сестри се грижат за прецизното лечение на всички пациенти по най-високи световни стандарти.

Екип

Началник клиника:
Доц.д-р Румен Габровски д.м.

Лекари:
д-р Петър Великов д.м.,
д-р Иван Драгнев,
д-р Ивелина Мохтарева,
д-р Емилия Барша

ст.мед.с. Емилия Железова
ст. лаборант Силвия Начева

Телефони:
054/800 946