00979-2012-0001 Доставка на Медицински изделия - по Приложение 1

Решение №017/11.12.2012 г.

00979-2012-0001

Класиране на участниците по процедура – Доставка на Медицински изделия – по Приложение 1, открита с Решение №006/06.08.2012 г.

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на:  10.01.2013

Уникален номер:

Процедура:  Открита процедура по ЗОП