Информация за сключен договор

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

от дата: 29.07.2013

На основание чл. 14, ал. 5, т.2 от Закона за обществени поръчки. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, със седалище в гр. Шумен и адрес на управление: ул. Васил Априлов № 63, тел.: 054/800 029, факс: 054/800 313, интернет адрес: office@oncocenter.org, лице за контакт във връзка с проведената процедура: Иванка Енчева Ралева на длъжност Главен счетоводител, тел.: 0888824620, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25 юли 2012 г. съм подписала договор за оказване на услуга с предмет „Извършване на независим  финансов одит на изпълнението на проекта“ за Проект BG051PO001 – ESF 2.3.02-03-14007, „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Договорът е подписан с „СВИРТ ОДИТ“ ООД ЕИК:127625027 със седалище в гр. Шумен и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Симеон Велики“, № 69, вх.2,ап.33 тел.: 0888725330, лице за контакт във връзка с изпълнението на договора: Валентина Ганчева Радева – Управител.

Бенефициент д-р Сотир Караниколов