Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0012

Тип на процедурата: Открита

Решение  ➡ линк (.pdf)

Обявление  ➡ линк (.pdf)

Документация  ➡ линк (.rar)

Дата на качване: 09.10.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовото предложение на участника при открита процедура  по реда  ЗОП –

„Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД”,

за 24.11.2017г, 09.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен

център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 21.11.2017г.


Решение  ➡ линк (.pdf)

Протокол  ➡ линк (.pdf)

Прокол и доклад  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 28.11.2017г. 


Обявление за възложена поръчка  ➡  файллинк към АОП

Договор  ➡  файл

Дата на качване: 18.01.2018г.