Доставка на природен газ за отопление за нуждите на "КОЦ-Шумен"ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0008

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 15.08.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За отлагане на заседание по процедура „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „КОЦ-Шумен“ЕООД“

на комисията за 03.09.2018г. в 11:00 часа, в сграда лъчелечение ет. 4 ,офис счетоводство.

Дата на качване: 24.08.2018г. 


Протокол на комисията изтегли

Решение  ➡ изтегли

Дата на качване: 13.09.2018г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf) -> линк към АОП

Дата на качване: 12.10.2018г.


Приключил договор Арес газ (.pdf)

Дата на качване: 12.10.2021г.