Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД по сводобно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0010

Вид на процедурата: Публично състезание

Образци  ➡ линк (.zip)

Решение  ➡ линк (.zip)

Обявление  ➡ линк (.zip)

Дата на качване: 15.08.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците

в обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна

електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по

свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща

група, за 14.09.2017г, 11.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в

сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен онкологичен център-Шумен”

ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 11.09.2017г.


Доклад  ➡ линк (.pdf)

Протокол  ➡ линк (.pdf)

Решение  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 25.09.2017г.


 

На основание чл.43 ал. (4) ЗОП възложителят публикува съобщение  в профила на купувача

                                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

           Участникът „Мост Енерджи” АД е надлежно уведомен на посоченият в процедурата за участие  e – mail за решение за избор на изпълнител № 023/20.09.2017 г., но не е потвърдили получаването на Решението. Решението заедно с  протоколите на комисията са публикувани на профила на купувача : https://www.oncocenter.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81/

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Дата на качване: 27.09.2017г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ линк (.pdf)

Договор  ➡ линк (.pdf)

Дата на качване: 31.10.2017г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.09.2020г.