Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0009

Вид на процедурата: Публично състезание

Решение изтегли (.pdf)

Обявление изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 31.08.2018г.


Протокол 1  ➡ изтегли

Протокол 2  ➡ изтегли

Дата на качване: 12.10.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения  по реда  ЗОП с предмет –

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на

„КОЦ – Шумен” ЕООД, по свободно договорени цени  и участие в

стандартна балансираща група”. на участниците за 30.10.2018г, 10.00

часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен

онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Съобщение за настоящото решение да се постави в профила на купувача,

като изрично се укаже, че ценовите предложения на участниците „Енерджи

Маркет” АД и „ Енекод” АД не следва да бъдат отваряни.

Дата на качване: 25.10.2018г.


Решение  ➡ изтегли (.pdf) Приложение  ➡ изтегли (.xls)

Протокол 1  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 2  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 3  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол и доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 01.11.2018г.


На основание чл.43 ал. (4) ЗОП възложителят публикува съобщение  в профила на купувача

                                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

           Участниците „Мост Енерджи” АД , ЧЕЗ Трейд България ЕАД и „Енерго-про Енергийни услуги” ЕООД са надлежно уведомени на посочените в процедурата за участие  e – mail, за решение за избор на изпълнител № 021.9./31.10.2018 г., но не са потвърдили получаването на Решението.

Решението заедно с  протоколите на комисията са публикувани на профила на купувача : https://www.oncocenter.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81-2/

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Дата на качване: 05.11.2018г.


Договор № 229 ЧЕЗ Трейд България ЕАД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.12.2018г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.07.2020г.