"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

00979-2016-0004 „Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

Процедура: Открита процедура

Дата на качване: 27.06.2016г.

Документация: линк


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците за 19.07.2016г,

13.00 часа, в кабинет „Счетоводство”, в сграда „Лъчетерапия” на „Комплексен

онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 14.07.2016г.


Решение в едно с приложения 1,2,3,4

Дата на качване: 23.08.2016г.

Документация: линк


Протокол 13 Юли -> линк

Протокол 19 Юли -> линк

Протокол 12 Август -> линк

Дата на качване: 23.08.2016г.


Д О Г О В О Р И 

Б.Браун Медикал ЕООД -> линк 

Алта Фармасютикълс ЕООД -> линк

Фьоникс Фарма ЕООД -> линк

Медекс ООД -> линк

Софарма Трейдинг АД -> линк

Дата на качване: 10.10.2016г.


Обявление за възложена поръчка

Дата на качване: 10.10.2016г.

Документация: линк


Обявление за приключване на договор Алта Фармасютикълс ➡ изтегли

Обявление за приключване на договор Софарма ➡ изтегли

Обявление за приключване на договор Фьоникс ➡ изтегли

Дата на качване: 09.08.2017г.

Обявление за приключване на договор ББраун ➡ изтегли

Обявление за приключване на договор Медекс:arrow: изтегли

Дата на качване: 14.08.2017г.