Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

00979-2016-0006

Тип на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Решение -> линк

Обявление -> линк

Документация -> линк

Приложения -> линк

Дата на качване: 18.11.2016г.


Протокол на комисията

Дата на качване: 09.01.2017г.

Документация: линк


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците

за 25.01.2017г, 13.30 часа, в офис „Аптека“, в сграда „Лъчетерапия”

на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.

”В.Априлов” №63.

Дата на качване: 20.01.2017г.


Протокол – жребии

Дата на качване: 02.03.2017г.

Документация: линк


Протокол 02.03.2017 -> линк

Протокол 03.01.2017 -> линк

Протокол 20.01.2017 -> линк

Протокол 23.02.2017 -> линк

Протокол 25.01.2017 -> линк

Протокол и доклад 06.03.2017 -> линк

Решение и класиране -> линк , линк

Дата на качване: 10.03.2017г.


На основание чл.43 ал. (4) ЗОП възложителят публикува съобщение  в профила на купувача

                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

  Участниците Софарма Трейдинг АД и Алта Фармасютикълс ЕООД са надлежно уведомени

на посочен от тях  e- mail за решение за избор на изпълнител № 008-а / 09.03.2017 г., но не

са потвърдили получаването. Решението заедно с класирането на участниците и протоколите

на комисията са публикувани на профила на купувача : www.oncocenter.org/category-Процедури по ЗОП

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Дата на качване: 14.03.2017г.


Решение 2-ро място

Дата на качване: 27.03.2017г.

Документация: линк


Липса на участници  ➡ изтегли

Дата на качване: 03.04.2017г. 


Д О Г О В О Р И

I-во място

Алта Фармасютикълс ЕООД №061/17 -> линк  

Химимпорт Фарма АД №066/17 -> линк

Рош България ЕООД №067/17 -> линк

Фаркол АД №058/17 -> линк

Б.Браун Медикал ЕООД №063/17 -> линк

Екофарм ЕООД №060/17 -> линк

Фьоникс Фарма ЕООД №059/17 -> линк

Медекс ООД №062/17 -> линк

Медофарма ЕООД №065/17 -> линк

Софарма Трейдинг АД №068/17 -> линк

Фармнет АД №064/17 -> линк

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 24.04.2017г.

II-ро място

Фаркол АД №071/17 -> линк

Софарма Трейдинг АД №072/17 -> линк

Медекс ООД №070/17 -> линк

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 24.04.2017г.


Споразумение № 65 и 67

Обявление № 65 и 67

Дата на качване: 12.05.2017г.


Споразумение № 58, 61 и 71

Обявление № 58, 61 и 71

Дата на качване: 29.05.2017г.


Споразумение № 62, 68, 70 и 72

Обявление № 62, 68, 70 и 72

Дата на качване: 22.06.2017г.


Обявление № 065

Дата на качване: 26.06.2017г.


Обявление № 067

Дата на качване: 29.06.2017г.


Споразумение № 66

Обявление № 66

Дата на качване: 10.08.2017г.


Обявление за приключен договор № 58, 60, 64, 6571

Дата на качване: 15.08.2018г.

Обявление за приключен договор № 59, 61, 62, 66, 67, 68, 70, 72

Дата на качване: 16.10.2018г.

Обявление за приключен договор № 63

Дата на качване: 30.10.2018г.