Доставка на лекарства по Приложение 1

00979-2015-0004     Доставка на лекарства по Приложение 1

Процедура: Открита

Дата: 12.11.2015г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците на

21.12.2015г, 09.00 часа, в сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД,

офис „Болнична аптека”.

–––-

Протокол на комисията приключило с искане на обосновки

Дата: 20.01.2016г. 

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА провеждането публично на жребий на класираните на първо място, както следва:

1.”ФЬОНИКС Фарма” ЕАД – ОП №1, номенклатури №№ 42 и 385.

2.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – ОП №1, номенклатури №№ 385 и 224 и по ОП №2, номенклатури №33.

3.”МЕДЕКС” ООД – ОП №1, номенклатури №№ 42 и 224 и по ОП №2, номенклатури №33.

Жребият ще се проведе на дата 09.02.2016г, от 10.00 часа, в сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД,

Лъчетерапия, офис Аптека, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Дата на качване: 02.02.2016г.

–––-

  Решение за класиране на участниците в едно с приложение -> линк

  Протоколи на Комисията -> линк

Дата на качване: 15.02.2016г.

–––-

Д О Г О В О Р И

Дата на качване: 21.03.2016г.

Договор №028 Медекс ЕООД -> линк

Договор №036 МС Фарма АД -> линк

Договор №030 Софарма Трейдинг -> линк

Договор №034 Алта Фармасютикълс ЕООД -> линк

Договор №029 Фаркол АД -> линк

Договор №031 Топ Хоспитал Сървис АД -> линк

Договор №035 Екофарм ЕООД -> линк

Договор №032 Фьоникс Фарма ЕООД -> линк

Договор №041 Алта Фармасютикълс ЕООД -> линк

Договор №033 Б.Браун Медикал ЕООД -> линк

Договор №056 Фаркол АД -> линк

–––-

Дата на качване: 18.04.2016г.

Информация за върната банкова гаранция за участие в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарства по Приложение № 1
  00979-2015-0004  
Участник в процедура Основание за връщане на гаранцията Дата на връщане Сума без ДДС
1 „Топ Хоспитал Сървис“ АД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност 10 823,74 лв.
2 „Алта фармасютикълс“ ЕООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност 30 391,33 лв.
3. „Софарма Трейдинг“ АД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност 50 000,00 лв.
4. „Фаркол“ АД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност  1 724,69 лв.
5. „Медекс“ ООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност  25 000,00 лв.
6. „Фьоникс Фарма“ ЕООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 11.03.2016 Оригинал на банкова гаранция на стойност  59 094,87 лв.

–––-

Дата на качване: 25.04.2016г.

Информация за върната банкова гаранция за участие в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарства по Приложение № 1
  00979-2015-0004  
Участник в процедура Основание за връщане на гаранцията Дата на връщане Сума без ДДС
7 „Екофарм“ ЕООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 31.03.2016 Парична гаранция на стойност  168,25 лв.
8 „МС Фарма“ АД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 31.03.2016 Парична гаранция на стойност  168,73 лв.
9 „Б. Браун Медикал“ ЕООД Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 31.03.2016 Парична гаранция на стойност  160,27 лв.