"Доставка на имобилизационна система за радио хирургия и консумативи за позициониране и имобилизиране на пациенти, съвместими със система "Linac Unique TM" по Техническа спецификация-Приложение 1

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0007

Вид на процедурата: Публично състезание

ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Образци  ➡ изтегли (.rar)

Дата на качване: 11.07.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с процедура на публично състезание от ЗОП с предмет:

„Доставка на имобилизационна система за радио хирургия  и консумативи

за позициониране и имобилизиране на пациенти, съвместими със система

„Linac Unique TM“ по Техническа спецификация-Приложение 1

 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на 16.08.2018г, 09.30 часа,

в офис «Счетоводство», сграда «Лъчетерапия» на «КОЦ-Шумен» ЕООД,

гр.Шумен, ул.»В.Априлов» №63.

Дата на качване: 13.08.2018г.


Протокол и доклад  ➡ изтегли (.zip)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.08.2018г.


Обявление за възложена поръчка изтегли

Договор  ➡ изтегли 

Дата на качване: 03.10.2018г.


Обявление за приключване на      ➡  изтегли (.pdf)

договор за обществена поръчка 

Дата на качване: 07.02.2019г.