Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в "КОЦ-Шумен"ЕООД

9045781 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-Шумен“ЕООД

Процедура: Публична покана

Дата: 09.09.2015г.

Документация: линк

–––-

Запитване

Дата: 18.09.2015г.

Документация: линк

–––-

Разяснения

Дата: 18.09.2015г.

Документация: линк

–––-

Промяна на час за отваряне на офертите

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме Ви, че офертит е задоставка, монтаж и пускане

в експлоатация на асансьор  в „КОЦ-Шумен“ЕООД ще бъдат

отворени в сграда ОПЕКОЗ при КОЦ-Шумен ЕООД кабинет

управител на 24.09.2015г. от 15:00 часа.

Дата на качване: 23.09.2015г. 

–––-

Протокол на комисията

Дата: 06.10.2015г.

Документация: линк 

–––-

Договор

Дата: 16.10.2015г.

Документация: линк