00979-2014-0003 Доставка на медицински изделия съгласно приложение 1

Доставка на медицински изделия съгласно приложение 1

00979-2014-0003

Документ: Обявление за обществена поръчка (594757)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 26.03.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк

–––-

Протокол от комисия за медицински изделия

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 30.04.2014

Процедура: Профил на купувач

Документaция: линк

–––-

Протокол за искане на обосновка – мед. изделия

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 04.06.2014

Процедура: Профил на купувач

Документaция: линк

–––-

Протокол на комисията за насрочване на жребий по процедура доставка на мед. изделия по приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 10.07.2014

Процедура: Профил на купувач

Документaция:    линк

–––-

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет доставка на медицински изделия по приложение 1

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 21.07.2014

Процедура: Профил на купувач

Документация: линк