Дейности

    Дейностите в ПДКО са според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

    

Видове дейности:

  1. Участва в организацията,провеждането,контрола и оценява качеството на дейността по първичната и вторична профилактика на злокачествените новообразувания в районите Шумен и Търговище.
  2. Извършва амбулаторно-консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети.
  3. Чрез структурираните онкологични комитети по нозологични единици се обсъжда всеки новозоболял или проблемен болен с оглед диагностично доуточняване, стадиране,определяне на лечебната тактика,което осигурява комплексното му лечение и неговата висока ефективност .
  4. Осъществява пожизнено диспансерно наблюдение на болните със злокачествени новообразувания като по този начин се осигурява и третичната им профилактика: предпазване от локални рецидиви и далечни метастази.
  5. Методично подпомага общопрофилната и специализирана здравна мрежа в своя район по въпросите за злокачествените новообразувания и техните преканцерози.
  6. Организира, провежда, контролира и отчита дейностите по ранната диагностика на злoкачествените новообразувания.
  7. Участва в масовите профилактични прегледи въз основа на разработени и приети от М3 национални и регионални скринингови приграми.
  8. Като част от Националния раков регистър участва в провеждане и разработване на задълбочени дескриптивни и аналитични епидемиологични проучвания.
  9. Извършва трудова-лекарска ескпертиза на временната и трайната нетрудоспособност на онкологично болните.
  10. Осигурява рехабилитация и подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания.