Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

от дата: 30.11.2012

Днес, 30 ноември 2012 г. Управителят на „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД д-р Сотир Караниколов подписа с „СТМ – Шумен“ ООД договор за услуга с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД“. Услугата ще бъде изпълнена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-03-14003 от 7 август 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „СТМ – Шумен“ ООД ще опише и анализира основните и спомагателни трудови дейности, използваните технологии, суровини и материали, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност, управлението на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи, условията на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, управлението на дейността по осигуряване на безопасността и здравето.

Наред с това “ СТМ – Шумен “ ООД ще опише силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и
внедрени в онкологичния център, ще определи елементите на организацията на трудовия
процес, които имат ключово значение за ефективността на производствените процеси.

Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на
трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд,
организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането й. Въз основа на
анализа на силните и слабите страни (SWОT – анализ) на елементите на организацията и
проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях е
целесъобразно да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат
допълнителни мерки за подобрения.

„СТМ – Шумен“ ООД подробно ще обоснове и опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви, както и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в центъра.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

–––-

bg051PO001

 

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Осигуряване на информация и публичност

от дата: 30.11.2012

Днес, 30 ноември 2012 г. Управителят на „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД д-р Сотир Караниколов подписа с „Н.С.СТУДИО“ ООД договор за услуги с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“. Услугите ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2302-03-14003 от 7 август 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В съответствие с подписания договор „Н.С.СТУДИО“ ООД ще организира публикуването на статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта.

Наред с това, в местно радио ще бъдат излъчени 2 радиопредавания с продължителност от по 10-15 минути, в които ще се представят основните дейности, заложени в проекта, хода на неговото изпълнение, както и основните резултати при завършването му.

„Н.С.СТУДИО“ ООД ще организира изготвянето и разпространението на 1 000 бр. информационни брошури, в които ще бъде отразена подробна информация за основните дейности по проекта. За закупената с настоящия проект вентилационна система се предвижда да бъдат изготвени и поставени стикери, включващи информация за финансовия принос на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В съответствие с изискванията на Европейския съюз ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД за целия период на изпълнение на проекта.

Всички дейности, осигуряващи информация и публичност, ще приключат на 6 август 2013 г. и ще бъдат реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

В резултат на осъществените дейностите за информация и публичност ще се постигне повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта на „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД, както и за финансовия принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз за подобряване условията на труд на работното място чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Комплексен онкологичен център Шумен“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.